VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa aplikujú na právne vzťahy medzi SZČO Mgr. Filip Tomčík., so sídlom Mateja Bela 4668/33, Piešťany, Slovenská republika, zapísanou v živnostenskom registri č: 230-22598 IČO: 54027543 , DIČ: 1083312043 , ako predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“), a vami, ako kupujúcim (ďalej len „Kupujúci“), v súvislosti s objednávkou tovaru z webovej stránky internetového obchodu www.bolestchrbta.sk (ďalej len „Internetový obchod“), a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „Zmluva“).

 Základné ustanovenia
1. Predávajúci a Kupujúci (ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“ a každý z nás samostatne ako „Zmluvná strana“) sa písomne môžeme dohodnúť na odchylnej úprave od VOP, ktorá bude mať prednosť pred VOP.
2. Kupujúcim môže byť len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
3. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Objednanie tovaru a uzatvorenie Zmluvy

1. Na Internetovom obchode Predávajúci ponúka tovar na predaj. Súčasťou každej ponuky tovaru je aj jeho názov, hlavné vlastnosti a informácia o spôsobe použitia. Súčasťou je tiež údaj o dostupnosti, celkovej cene tovaru, poplatkoch za dopravu, prípadne za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na Internetovom obchode je informatívneho charakteru a nepredstavuje ponuku na uzatvorenie Zmluvy. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu, najmä ak ide o prípady uvedené nižšie.
2. Tovar Kupujúci objedná tak, že stlačením tlačidla „Pridať do košíka” vložíte tovar, ktorý má v úmysle kúpiť, do košíka (ďalej len „Objednávka“). Po vyplnení identifikačných údajov, zvolení spôsobu dopravy a platby, bude Kupujúci oboznámený s konečnou kúpnou cenou tovaru. Konečná kúpna cena zahŕňa cenu za tovar umiestnený v košíku, daň z pridanej hodnoty, poplatky za dopravu, prípadne za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok. Pred odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť objednávku skontrolovať, opraviť a meniť. Objednávku odošle kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne.
3. Odoslaním objednávky robí návrh na uzatvorenie Zmluvy.
4. Obdŕžanie objednávky Predávajúci potvrdí Kupujúcemu emailom. Doručením tohto emailu je Zmluva uzatvorená.
5. Objednaním tovaru Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámili s tým, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Odoslaním objednávky Kupujúci ďalej potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je dostatočným spôsobom pred zaslaním objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.
6. V prípade, že Predávajúci dodatočne zistí nedostupnosť niektorého z objednaných tovarov alebo chybne uvedenú cenu, navrhneme Kupujúcemu uzatvorenie Zmluvy v upravenej podobe. V prípade, že Kupujúci príjme takýto návrh na uzatvorenie upravenej Zmluvy, je takáto upravená Zmluva uzatvorená v momente, kedy bude Predávajúcemu doručená akceptácia vo forme emailu. V prípade, že návrh na uzatvorenie upravenej Zmluvy Kupujúci nepríjme, Zmluva sa ruší a Predávajúci bezodkladne vráti Kupujúcemu cenu za tovar, ak bola zaplatená.
7. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Zmluvy.

Platobné podmienky
1. Cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je zobrazovaná na Internetovom obchode. Týmto ustanovením nie je obmedzená naša možnosť uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Cena tovaru je uvedená v mene EUR vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, s výnimkou poplatkov dopravu, prípadne za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok. Poplatky za dopravu tovaru, poplatky za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok a prípadné ďalšie poplatky, ak existujú, nie sú zahrnuté v cene tovaru, a budú Kupujúcemu oznámené počas realizácie Objednávky a budú osobitne zahrnuté do celkovej konečnej kúpnej ceny, ktorú sa Kupujúci zaväzuje uhradiť.
2. Ak sa nedohodneme inak, môžete si zvoliť niektorý z nasledovných spôsobov platby, (i) bezhotovostne platobnými kartami, alebo (ii) dobierkou.
3. Prijatie platby Predávajúci potvrdí Kupujúcemu emailom.
4. Faktúru doručí Predávajúci Kupujúcemu emailom po doručení tovaru, s čím objednaním tovaru Kupujúci súhlasí, prípadne v listinnej podobe spolu s doručením tovaru.

Dodacie podmienky
1. Informácia o dostupnosti tovaru a predpokladanom čase doručenia je uvedená na Internetovom obchode pri popise tovaru.
2. Predávajúci je povinný dodať vám tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Takouto inou dohodou je napríklad aj dlhšia informácia o dostupnosti tovaru a o predpokladanom čase doručenia zverejnená na Internetovom obchode, s čím Kupujúci pri objednaní tovaru súhlasí. Ak si Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, ak ju Kupujúci poskytne, má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.
3. Tovar bude doručený spôsobom, ktorý si počas nákupu Kupujúci zvolí. O predpokladanom čase doručenia tovaru bude Kupujúceho informovať Predávajúci, prípadne kuriér.
4. Objednaný tovar je Kupujúci povinný prevziať. Prevzatie tovaru potvrdí písomne na dodacom doklade, ak to bude kuriér vyžadovať. Pri prevzatí je Kupujúci povinný stav zásielky a neporušenosť obalu riadne skontrolovať a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť kuriérovi a Predávajúcemu. Ak je zásielka nekompletná alebo poškodená, je Kupujúci oprávnený zásielku neprevziať. Pokiaľ takúto zásielku od kuriéra Kupujúci prevezme, je povinný poškodenie popísať a označiť v preberacom protokole alebo zázname o poškodení prepravovaného tovaru. Zároveň je v každom prípade potrebné bez zbytočného odkladu, vždy najneskôr do 24 hodín, aby Kupujúci oznámil túto skutočnosť Predávajúcemu a zaslal mu fotografie poškodeného tovaru. Inak podpisom dodacieho listu potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti dodania. V prípade dodatočných reklamácií doručenia poškodeného alebo nekompletného tovaru alebo obalu, je možné takúto zásielku u Predávajúceho reklamovať, ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia zásielky od kuriéra.
5. Tovar bude doručený vo väčšine prípadov do niekoľkých dní od objednania.
6. O odoslaní tovaru Predávajúci informuje Kupujúceho emailom.
7. Tovar Predávajúci doručuje len na území Slovenska a Českej republiky, ak sa v individuálnom prípade Zmluvné strany nedohodnú inak.
8. Prevzatím tovaru na Kupujúceho prechádza vlastníctvo kúpeného tovaru. Vlastnícke právo k tovaru však nikdy neprechádza na Kupujúceho skôr, ako bude zaplatená celá kúpna cena.

Odstúpenie od zmluvy
1. Od Zmluvy má Kupujúci možnosť odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to, ak nie je na Internetovom obchode uvedená dlhšia lehota na odstúpenie, do 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.
2. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa (a) Kupujúcim objednané tovary v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak (b) sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa (c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
3. Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, Zmluva sa od začiatku ruší, a ruší sa aj každá doplnková Zmluva súvisiaca so Zmluvou, od ktorej odstúpil. To sa aplikuje aj na situáciu, ak bol spolu s tovarom poskytnutý darček. V takomto prípade sa ruší aj darovacia zmluva a Kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť Predávajúcemu aj poskytnutý darček.
4. O svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy Kupujúci informujte Predávajúceho jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným na adresu Predávajúceho alebo emailom (ďalej len „Oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Na tento účel môže Kupujúci tiež použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP a ktorý si môže stiahnuť z internetového obchodu po kliknutí na nasledovný odkaz www.bolestchrbta.sk/formular-na-odstupenie. Prijatie odstúpenia od zmluvy Predávajúci potvrdí Kupujúci emailom.
5. Po odstúpení je Kupujúci povinný odovzdať Predávajúcemu tovar osobne alebo zaslať ho na jeho adresu. Tovar by mal byť v pôvodnom obale, pokiaľ je to možné, alebo obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu pri preprave, v úplnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo dodané spoločne s tovarom. Pôvod tovaru je Kupujúci povinný preukázať, napríklad priložením originálu alebo fotokópie dokladu o kúpe, záručného listu (ak je k tovaru dodávaný) alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uzavretie Zmluvy.
6. V prípade odstúpenia od Zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, ak takéto náklady vznikli, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy. Predávajúci vráti Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil pri svojej platbe, ak sa nedohodnú inak. Takáto iná dohoda však nebude znamenať účtovanie ďalších poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší Predávajúcim ponúkaný bežný spôsob doručenia. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si Kupujúci zvolil, a nákladmi na najlacnejší nami ponúkaný bežný spôsob doručenia.
7. Pri odstúpení od Zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo ním poverenej osobe na prevzatie tovaru.
8. Pri odstúpení od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, nie je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu a platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako je Predávajúcemu tovar doručený alebo kým nepreukáže Kupujúci zaslanie tovaru späť, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
9. Tovar je Kupujúci povinný Predávajúcemu zaslať späť alebo mu ho odovzdať alebo osobe ním poverenej na prevzatie tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci tovar odovzdal na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
10. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie jeho vlastností a funkčnosti.
11. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno od Zmluvy odstúpiť, predmetom ktorej je:
• predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo
• predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
1. Kým Kupujúci neprevezme tovaru, je Predávajúci oprávnený kedykoľvek od Zmluvy odstúpiť, ak nastanú okolnosti, ktoré mu bránia v dodaní tovaru za podmienok dohodnutých v Zmluve, napríklad nedostupnosť tovaru u výrobcu alebo dodávateľa, prípadne zmena ceny tovaru. O tejto skutočnosti bude Predávajúci Kupujúceho čo najskôr po zistení informovať a vráti mu kúpnu cenu, a to bezhotovostne na ním určený účet.

 Záručné podmienky a reklamačný poriadok
1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu vám za to, že ním zakúpený tovar je v zhode so Zmluvou. To znamená, že zodpovedá za to, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti požadované Zmluvou, ním alebo výrobcom popisované, alebo na základe reklamy tovaru očakávané, prípadne pre vec takého druhu obvyklé. Ďalej Predávajúci zodpovedá za to, že tovar zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
2. Ak pri tovare nie je uvedená dlhšia doba, záručná doba je 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Ak však je na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade záručná doba trvá iba do dátumu spotreby. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
3. Záručná doba začína plynúť od kedy Kupujúci prevzal tovar. Reklamáciu je Kupujúci oprávnený uplatniť zaslaním reklamovaného tovaru na adresu Predávajúceho. Ešte pred zaslaním reklamovaného tovaru a začatím reklamačného konania Predávajúci odporúča, aby mu Kupujúci emailom zaslal fotografiu reklamovaného tovaru, a to za účelom neformálneho posúdenia stavu tovaru a získania nezáväznej informácie o prípadnom ďalšom postupe a výsledku reklamačného konania. Pri reklamácii je Kupujúci povinný preukázať pôvod tovaru, napríklad faktúrou, záručným listom, pokiaľ bol k tovaru priložený, prípadne iným preukázateľným spôsobom. Zároveň je Kupujúci povinný opísať, ako sa vada prejavuje.
4. Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a aby Predávajúci vadu bez zbytočného odkladu odstránil. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady vždy môže Predávajúci vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
5. Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Kupujúci aj vtedy, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Opätovné vyskytnutie vady po oprave znamená, že sa vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
6. Spôsob vybavenia reklamácie Predávajúci určí a reklamáciu vybaví ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
7. Pri uplatnení reklamácie Predávajúci vydá písomné potvrdenie. O vybavení reklamácie Predávajúci vydá písomný doklad.
8. Ak reklamáciu tovaru uplatní Kupujúci počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, Predávajúci nebude od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
9. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietneme, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môžete zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak Kupujúci zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením Kupujúci preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. V takom prípade Predávajúci uhradí Kupujúcemu do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Takto znova uplatnenú reklamáciu nezamietne.
10. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo využívaním tovaru.
11. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď po skončení opravy bol Kupujúci povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
12. Spoločne s tovarom môže byť dodaný aj záručný list. Pokiaľ nebude dodaný, nahrádza ho faktúra.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
1. Ak Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
2. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť Kupujúceho obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
3. Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína návrhom Kupujúceho. Návrh musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti a môže sa podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Ak majú strany sporu záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Uzatvorená dohoda je záväzná. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody o vyriešení sporu a subjekt alternatívneho riešenia sporov dospeje k záveru, že Predávajúci porušil práva Kupujúceho, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh odloží, ak nie je zrejmé, že Predávajúci porušil práva Kupujúceho. Alternatívne riešenie sporu je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov však môže od Kupujúceho požadovať poplatok najviac 5 EUR vrátane DPH.
4. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk). V prípade cezhraničného sporu má Kupujúci tiež právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Kupujúci má tiež právo na alternatívne riešenie prípadného sporu prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (ec.europa.eu/consumers/odr/main/).

Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, riadi sa slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté spotrebiteľské práva vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zmluva sa uzatvára na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie a je možné ju uzavrieť v slovenskom jazyku.
3. Ak je alebo sa stane ktorékoľvek ustanovenie zmluvy neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy.
4. V prípade akýchkoľvek otázok, sťažností, podnetov alebo žiadostí o nápravu Kupujúci sa môže kedykoľvek obrátiť Predávajúceho, napríklad emailom na info@bolestchrbta.sk alebo na telefónnom čísle +421 904 065 378.
5. Orgánom dozoru v oblasti živnostenského podnikania je Odbor živnostenského podnikania, Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava (https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1&odbor=3, 09610 46 200). Orgánom dozoru v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk, statny.dozor@pdp.gov.sk, +421 /2 3231 3214). Orgánom dozoru v oblasti ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava (www.soi.sk, ba@soi.sk, 02/58 27 21 72).
6. Znenie VOP môže Predávajúci kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať. Nové VOP nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom obchode a rušia sa tým dovtedy platné VOP. Týmto ustanovením nie sú dotknuté vaše práva a povinnosti, ktoré vznikli pred účinnosťou nových VOP.
7. Vzhľadom na spôsob uzatvárania Zmluvy, Zmluva u nás nebude osobitne uložená a dostupná na požiadanie. VOP budú kedykoľvek dostupné na internetovom obchode.

Nákupný košík